Icon

Stiftelsen Kaare Berg- utdelinger

STIFTELSEN KAARE BERG – UTDELINGER TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Stiftelsen Kaare Berg har etter en vedtektsendring i 2020 som formål å eie samtlige aksjer i SKB Eiendom AS og gjennom tildeling av midler å tilgodese allmennyttige formå og/eller kulturelle formål, så som Norsk Luftambulanse, Røde Kors, idrett, kunst, musikk og teater.

Tildelingsaktivitetene forestås av et utdelingsråd med representanter fra ansatte og styremedlemmer. Utdelingsrådet innstiller tiltak som ønskes støttet etter en gjennomgang og vurdering av mottatte søknader. Styret i Stiftelsen Kaare Berg fatter det endelige vedtaket om årlige tildelinger.

I 2019 ble det utdelt kr 2.500.000. I 2020 er det utdelt kr 4.000.000 fordelt på 10 tiltak.

Tiltak som går over flere år prioriteres da stiftelsen ønsker at støtten skal gi tiltakene en forutsigbar støtte/finansiering over tid. Alle tiltak støttes med en intensjon om støtte i en treårs periode. Støtten forutsetter en årlig evaluering av tiltaket.

Aktuelle tiltak de senere år er tiltak som fokuserer på barn/ungdom, psykisk helse og utenforskap.
I tillegg støttes tiltak som fokuserer på eldre enslige med lite nettverk og svak helse. Stiftelsen støtter dessuten lavterskel rusavhjelpende tiltak.

Søknader sendes til post@skb.no innen 15.03. Utdelingsrådet legger frem sin innstilling til styret i mai hvert år. Støtte gis kun til frivillige organisasjoner med tiltak i Norge.

Henviser til våre: Vedtekter for Stiftelsen Kaare Berg.